Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Rijschool van Bemmel

1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten tussen de bij ‘Rijschool van Bemmel’ aangesloten loondienst instructeurs en franchisenemers en hun leerlingen.
2. In het aanmeldingsformulier en in overleg met de kandidaat worden alle andere zaken geregeld. Te denken is aan prijzen, de soort cursus, lestijden e.d

Artikel 1 – Verplichtingen rijschool en instructeur
De rijschool en instructeur zijn verplicht er voor te zorgen:
1. Dat les wordt gegeven met de daarvoor benodigde bevoegdheid die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM);
2. Dat de voortgang en progressie van de leerling regelmatig door de instructeur worden aangegeven;
3. Dat de benodigde aanvragen daadwerkelijk worden ingediend bij het CBR of BNOR;
4. Dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals is overeengekomen op het aanmeldingsformulier, volledig wordt benut voor het geven van de rijles, waarin de voor- en nabespreking is inbegrepen;
5. Dat er een goede verzekering is afgesloten voor het motorrijtuig, inzittende en bedrijfsaansprakelijkheid;
6. De leerling te wijzen op eventuele medische klachten, die van invloed kunnen zijn op het besturen van een motorrijtuig;
7. De leerling weigeren te lessen als er op het moment van de rijles sprake is van drank, drugs of andere bedwelmende of geestverruimende middelen is geweest;
8. Dat de leerling het praktijkexamen aflegt in of op het motorrijtuig waar de leerling ook mee heeft gelest. Mocht er vanwege dringende omstandigheden zoals ongeval en schade dit niet kunnen, dan wordt er voor een vervangend motorrijtuig gezorgd.

Artikel 2 – Verplichtingen leerling
De leerling is verplicht:
1. Zich te houden aan de door de rijschool of instructeur vastgelegde afspraken van de datum, tijd en plaats van de rijles en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen;
2. De volledige lesprijs te betalen zoals is overeengekomen;
3. Afzeggen van de rijles kan niet meer binnen 48 uur voor de afgesproken tijd . De afzegging dient telefonisch te gebeuren . Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzegging in verband met een dringende reden waaronder wordt verstaan een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van de leerling, of van een familielid in de 1e en 2e graad;
4. Alle aanwijzingen van de instructeur op te volgen;
5. Eventuele medische klachten die van invloed kunnen zijn op het besturen van een motorrijtuig, aan te geven op het aanmeldingsformulier;
6. Tijdens de rijlessen een geldig identiteitsbewijs bij zich te hebben;
7. Te melden wanneer er sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen. Indien de leerling dit nalaat te melden, is de rijschool en instructeur niet aansprakelijk te stellen.
8. De slipcursus, indien dit bij het pakket zit, binnen een jaar na slagen op te nemen. Indien de leerling voor zijn/haar 18e slaagt, dan gaat het jaar in op de 18e verjaardag. Aanvragen kan per mail: info@rijschoolvanbemmel.nl.
9. De stedentrip, indien dit bij het pakket zit, dient deze voor het rijden van de TussenTijdseToets of het examen B aangevraagd te worden via de website.
10. De RIS-deeltoets, indien dit bij het pakket zit, dient deze voor het rijden van de TussenTijdseToets aangevraagd te worden, telefonisch of per mail: info@rijschoolvanbemmel.nl

Artikel 3 – Betaling
1. De betaling geschiedt per overmaking per bank/giro, of a contant.
2. De Rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen
3. De Cursist is in gebreke wanneer de betaling niet voor de afgesproken datum aan de Rijschool is voldaan, zonder dat enige aanmaning vereist is.
4. Indien de Cursist niet tijdig heeft betaald wordt zonder aanmaning vanaf de vervaldatum 2% per maand rentevergoeding over het openstaand bedrag verrekend.
5. Indien Cursist na aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, zal het bedrag worden verhoogd met 15% voor incassokosten en invorderingskosten met een minimum van € 100,00. De Rijschool laat het verschuldigde bedrag invorderen door een gerenommeerd incassobureau.
6. Bij niet tijdige betaling is de Rijschool gerechtigd de rijlessen en het reserveren van het examen te staken.
7. Betalen met waardecheques(Plus Supermarkten)maximaal 20 cheques in te leveren bij aanschaf van de volgende pakketten; Instap,- Small,-Medium,-Large,-Spoedpakket voor de auto
Aanhanger,- motorpakket. Dus niet op vervolgpakketten en losse lessen.

Artikel 4 – Praktijkexamen
1. Indien het praktijkexamen wegens slechte weersomstandigheden door het CBR wordt uitgesteld, brengt de Rijschool de gemaakte kosten voor eventuele extra rijlessen bij de Cursist in rekening;
2. De Cursist is bij uitstel van het praktijkexamen geen kosten verschuldigd als hij/zij het praktijkexamen niet kan afleggen, doordat;
a. Cursist vanwege ziekte niet in staat is om het examen af te leggen en hij/zij dit d.m.v. een doktersverklaring binnen 7 dagen na examendatum aan de Rijschool kan aantonen, wel moet dan € 19,25 annuleringskosten aan het CBR worden betaald;
b. Een familielid tot en met de tweede graad van de Cursist of van de rijinstructeur is overleden binnen 4 dagen voor het praktijkexamen of op de dag van het praktijkexamen wordt begraven;
c. Het lesvoertuig of een ander lesvoertuig op het praktijkexamen niet ter beschikking is;
d. Het lesvoertuig door de examinator wordt afgekeurd. De Rijschool zorgt er in dit geval voor dat zonder extra kosten een nieuw praktijkexamen wordt aangevraagd;
3. Voor een spoed praktijkexamen voor studie, werk of vertrek naar het buitenland, brengt de Rijschool € 50,00 administratiekosten in rekening;
4. Indien de Rijschool voor de Cursist het praktijkexamen heeft gereserveerd dient hij/zij zelf voor de benodigde documenten, zorg te dragen.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid
1. De Cursist is niet aansprakelijk voor het schaden van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijding tijdens de rijles en het praktijkexamen.
2. De Rijschool is niet aansprakelijk voor schaden die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de Cursist door het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid beïnvloeden.
3. De Rijschool is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële consequenties, indien de Cursist, ondanks zijn/haar eigen verklaring, onbevoegd is het lesvoertuig te besturen.
4. De Rijschool is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële consequenties, indien de Cursist, ondanks aanwijzingen van de instructeur een sanctie opgelegd krijgt wanneer de Cursist een motor aan het besturen is.

Artikel 6 – Overige bepalingen
1. Het is de verantwoording van de leerling dat deze tijdig in het bezit is van het theoriecertificaat. Eventuele gevolgen van het niet tijdig bezitten komen voor de rekening van de leerling.
2. Afzegging theoriecursus kan uiterlijk 5 dagen voorafgaande van de geplande datum geschieden. Mits aan deze voorwaarden is voldaan, heeft de leerling recht op een nieuwe theoriecursus. Indien niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, vervalt al het recht op een nieuwe theoriecursus.
3. Alle lesovereenkomsten vervallen automatisch na 12 maanden vanaf de begindatum en als alle wederzijdse verplichtingen zijn voldaan.
4. Openstaande lesgelden en of examengelden worden niet terug betaald middels geld maar middels tegoedbonnen.(indien de 12 maanden voorbij zijn vervalt deze regel).
5. Alle lesovereenkomsten kunnen beëindigd worden door grove nalatigheid, ernstige tekortkomingen, ernstige ziekte of overlijden.
6. Bij geschillen tussen de rijschool/instructeur en de leerling zal altijd eerst naar een passende oplossing met elkaar worden gezocht om onderling de geschillen of conflicten op te lossen. Beide partijen zijn verplicht elkaar schriftelijk op de hoogte te brengen van de reden, aard en omvang van het geschil. Er wordt met elkaar besproken over datgene wat dan van toepassing is. Daarna is het mogelijk om een onafhankelijk adviseur in te schakelen om tot een goede en redelijke oplossing te komen.
7. Zowel de algemene voorwaarden als de lesovereenkomst hebben als doel en basis wederzijds vertrouwen in elkaar. Er wordt met elkaars belangen rekening gehouden. Alles wat buiten de genoemde regelingen en voorwaarden zou kunnen zijn, hebben altijd een basis van redelijkheid en eerlijkheid.
8. De rijschool en instructeur zijn ten alle tijde gevrijwaard van elke vorm van aansprakelijkheid in welke vorm of hoedanigheid dan ook als ze zich hebben gehouden aan datgene wat overeengekomen is.
9. Pakketten zijn niet overdraagbaar aan derden.

10. Na de tussentijdse toets en of het praktijk examen maken wij een foto van de geslaagde leerling voor social media (Facebook etc.)

11. Aanschaf van les pakket wil niet zeggen dat u dan binnen dit pakket examen kunt doen  . er kunnen of komen altijd nog lessen bij .
12. Iedere kandidaat/leerling mag maar 1 lespakket aanschaffen, dit houd in dat na uitloop van een lespakket de reguliere uurprijs van kracht is.
13. Een lespakket is tot 1 jaar na de eerste factuurdatum geldig.
14. Afzegging stedentrip kan uiterlijk, schriftelijk, 14 dagen voorafgaande van de geplande datum geschieden. Mits aan deze voorwaarden is voldaan, heeft de leerling recht op een nieuwe stedentrip. Indien niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, zal er 2 uur lestarief in rekening worden gebracht.
15. Afzegging slipcursus kan uiterlijk, schriftelijk, 14 dagen voorafgaande van de geplande datum geschieden. Mits aan deze voorwaarden is voldaan, heeft de leerling recht op een nieuwe slipcursus. Indien niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, zal de slipcursus komen te vervallen.

Gedateerd: 1-1-2019